Social Media Privacy Policy

Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie określamy zasady Polityki Prywatności na fanpage’ach Sklepu PAR L’AMOUR w Social Media dostępnymi pod adresami: facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw (dalej: PAR L’AMOUR Social Media) prowadzonymi przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 113 m. 7, 02-120 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166 (dalej: Administrator).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Zapewniamy, że dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie
z przepisami RODO. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słowa pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie, z którym możesz się zapoznać na stronie internetowej https://parlamourshop.com w zakładce „Regulamin PAR L’AMOUR Social Media”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ORM Operacje sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Grójecka 113 m 7, 02-120 Warszawa.

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem mailowo na adres: info@parlamourshop.com.

Skąd mamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie podczas kontaktu z nami lub które przekażesz nam dobrowolnie w związku z korzystaniem przez Ciebie z profili PAR L’AMOUR Social Media. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z: zawieranymi z nami Umowami Sprzedaży; podczas Twojego kontaktu z nami w ramach procesu składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Pozyskujemy również otrzymane od Ciebie dane przy wymianie dokumentów sprzedaży takich jak: rachunki; faktury itp. Przy czym zaznaczamy że pozyskujemy tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych poniżej.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe, skąd je pozyskujemy, a także jaki jest prawnie uzasadniony cel przetwarzania Twoich danych (jeżeli występuje)?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. umożliwienia Tobie korzystania z treści udostępnianych na profilach PAR L’AMOUR Social Media, w tym w szczególności z funkcji: zamieszczania komentarzy pod postami opublikowanymi na profilach PAR L’AMOUR Social Media, udostępniania na Twoim profilu wyżej wymienionych postów oraz „polubienia” tych postów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: zapewnienie Użytkownikom oraz Klientom korzystanie z funkcji profili PAR L’AMOUR Social Media),
 2. podjęcia na Twoje żądanie czynności zmierzających do zawarcia z nami Umowy Sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. zawarcia i wykonywania łączącej nas Umowy Sprzedaży oraz, w tym w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie jej realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. udzielenia odpowiedzi na Twoje: pytania, uwagi, zlecenia składane w komunikatorze dostępnym na stronie facebook.com oraz instagram.com oraz w trybie komentarzy pod postami umieszczanymi na profilach PAR L’AMOUR Social Media, a także w celu obsługi reklamacji oraz zwrotów które do nas zgłaszasz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja z Użytkownikami i Klientami oraz obsługa zgłoszonych reklamacji i zwrotów przez Klientów),
 5. jeżeli zawrzemy Umowę Sprzedaży, również w celu wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady; skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługującego Konsumentowi w terminie 14 dni od doręczenia Produktu mu lub osobie przez niego wskazanej  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. jeżeli zawrzemy Umowę Sprzedaży, również w celu archiwizacji dokumentacji, w szczególności: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych w celu prowadzenia rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 7. w celu przechowywania danych dla spełnienia przez nas tzw. obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c RODO),
 8. dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacja należności, a także prowadzenie postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych),
 9. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w szczególności: dla raportowania, badania i planowania rozwoju naszych produktów oraz usług i podniesienia ich jakości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadniony cel: rozwój profili PAR L’AMOUR Social Media i podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania z profili PAR L’AMOUR Social Media),
 10. obsługi Użytkownika oraz Klienta w szczególności poprzez jej dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez Ciebie, w celu przekazania odpowiednich informacji o naszych produktach, ofertach, promocjach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania z profili PAR L’AMOUR Social Media).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji profili PAR L’AMOUR Social Media oraz Administratora, w szczególności w przypadku zawarcia pomiędzy Tobą a Administratorem Umowy Sprzedaży,  dane osobowe możemy udostępniać:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy wykonują pracę w naszym imieniu i/lub na naszą rzecz w ramach działalności Administratora,
 2. podmiotom wspierającym nas w naszej działalności na nasze zlecenie oraz dostawcom usług na naszą rzecz, takim jak:
  1. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności takim, którzy świadczą usługi płatnicze, kredytowe, pośredniczą w usługach e-commerce, dostawcom poczty elektronicznej, hostingu oraz narzędzi analitycznych na potrzeby marketingu,
  2. podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
  3. dostawcom usług rachunkowo-księgowych,
  4. dostawcom usług prawnych i doradczych,
  5. osobom przez Ciebie upoważnionym,
  6. organom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem realizacji ciążących na nas obowiązków, np. takim jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy samorządu terytorialnego,
  7. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator udostępnia Twoje dane osobowe jednemu z ww. podmiotów tylko w przypadku istnienia celu przetwarzania zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności PAR L’AMOUR SOCIAL MEDIA oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu

Czy podanie nam danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych jak: imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny stanowi warunek zawarcia i realizacji z Tobą Umowy Sprzedaży. Ponadto, z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd. zasady, będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, jeżeli: do nas napiszesz, skomentujesz nasz post lub udostępnisz nasz post – o ile udostępnisz te dane osobowe na swoim profilu na portalu Facebook lub Instagram.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługują Ci takie prawa jak: prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do: sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia Twoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile określone przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Ponadto w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Informacje na temat Użytkowników oraz Klientów, które uzyskamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Twoje: pytania, zagadnienia, uwagi. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zamieszczeniem przez Ciebie komentarza pod naszym postem lub udostępnieniem naszego postu na Twoim profilu lub poprzez „polubienie” naszego postu, będą one przetwarzane odpowiednio: do czasu usunięcia komentarza przez Ciebie albo Administratora pod naszym postem lub zaprzestania udostępniania przez Ciebie naszego postu na Twoim profilu lub przez wyłączenie przez Ciebie opcji „polubienia” naszego postu. Przy czym dane te mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami obowiązującego prawa.
  Zaznaczamy również, że Twoje dane gromadzone przez Facebook Ireland Ltd. jako administratora danych osobowych (np. historia wpisów) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. niezależnie od ORM Operacje sp. z o.o. jako Administratora na zasadach określonych w regulaminie Facebook Ireland Ltd. oraz Facebook Inc.
 2. W przypadku zawarcia pomiędzy Tobą a Administratorem Umowy Sprzedaży lub przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania Umowy Sprzedaży zawartej z Tobą, a także po ich zakończeniu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź dla celów dowodowych w przypadku zgłoszenia roszczeń względem Administratora, przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia danego roszczenia.
  Ponadto tak pozyskane Twoje dane osobowe będą przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych. Dane przechowywane w tym celu przetwarzamy przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Jeżeli przekażesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social dobrowolnie (na podstawie zgody) w innym celu niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności PAR L’AMOUR SOCIAL MEDIA, przetwarzamy je nie dłużej niż do czasu cofnięcie przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z możliwością korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego działalność udostępnianych np. przez firmę Google LLC. oraz Facebook Ireland Ltd., Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zarówno Google LLC jak i Facebook Ireland Ltd. oraz Facebook Inc. zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych w ramach programu Privacy Shield.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.