Regulamin Social Media

I. Informacje wstępne

 1. Fanpage’e sklepu PAR L’AMOUR w mediach społecznościowych, dostępne pod adresami: facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw, prowadzone są przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 113 m. 7, 02-120 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166 (dalej: PAR L’AMOUR Social Media).
 2. Kontakt z administratorem PAR L’AMOUR Social Media odbywa się poprzez:
  1. komunikator na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram poprzez wysłanie wiadomości skierowanej do profili PAR L’AMOUR Social Media,
  2. adres poczty elektronicznej: parlamour@parlamourshop.com.
 3. Niniejszy Regulamin Social Media skierowany jest do Użytkowników profili PAR L’AMOUR Social Media.

II. Definicje

 1. Regulamin Social Media – niniejszy dokument.
 2. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 3. PAR L’AMOUR Social Media – Fanpage’e Sklepu PAR L’AMOUR dostępne w mediach społecznościowych pod adresami: facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw prowadzone przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Produkt – rzeczy oferowane do sprzedaży i sprzedawane przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca funkcji profili PAR L’AMOUR Social Media.
 6. Post – wpisy Sprzedawcy oraz Użytkowników na profilach PAR L’AMOUR Social Media, które mogą zawierać: informację w formie tekstu, grafikę, film, bądź link do strony zewnętrznej i które mogą być przedmiotem: „polubień”, komentarzy, udostępnień przez Użytkowników.
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).

III. Wymagania techniczne

Do korzystania z profili PAR L’AMOUR Social Media niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
 2. aktywny profil w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram,
 3. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
 4. włączona obsługa plików „cookies” oraz Javascript.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Nie akceptujemy „mowy nienawiści”, i wszelkie Posty i komentarze umieszczone na profilach PAR L’AMOUR Social Media o charakterze: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażającym inne wyznania, przekonania, narodowości i grupy etniczne będą przez nas usuwane z profili PAR L’AMOUR Social Media.
 2. Nie akceptujemy umieszczania na profilach PAR L’AMOUR Social Media Postów i komentarzy:
  1. o charakterze komercyjnym, w tym reklam dotyczących produktów i działalności innej niż prowadzonej przez Sklep Internetowy, w tym w szczególności „spamu”;
  2. manifestujących poglądy polityczne, w tym poparcie dla określonej partii politycznej lub organizacji o charakterze politycznym;
  3. pornograficznych lub zawierających takie elementy;
  4. zachęcających lub promujących korzystanie z rzeczy mogących stwarzać zagrożenie dla Użytkowników lub ich otoczenia;
  5. zachęcających do popełnienia przestępstw lub wykroczeń lub podjęcia działań/zaniechań w inny sposób sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa;
  6. ujawniających dane osobowe osób trzecich takich jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej, wyroki sądów powszechnych w sprawach karnych – chyba, że osoba, której ww. dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na ich przetwarzanie przez osobę, która je udostępnia poprzez ujawnienie ich na profilu PAR L’AMOUR Social Media lub są one w sposób oczywisty upublicznione przez osobę, której dotyczą;
  7. naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności zawierających treści: wulgarne, brutalne, będące przejawem „trollowania” lub „hejtowania”;
  8. zawierających nieprawdziwe informacje na temat: ORM Operacje sp. z o.o., Produktów, Sklepu Internetowego oraz profili PAR L’AMOUR Social Media; przy czym nie dotyczy to krytycznych opinii, sugestii, twierdzeń dotyczących ww. podmiotów – zdecydowanie zachęcamy Użytkowników do dzielenia się swoimi opiniami, również krytycznymi, na powyższe tematy,
  9. i wszelkie tego typu treści będą przez nas usuwane z profili PAR L’AMOUR Social Media.
 3. Profile PAR L’AMOUR Social Media są miejscem dyskusji i wymiany opinii w zakresie: naszych Produktów, naszej oferty, marki, a także innych tematów związanych z profilami PAR L’AMOUR Social Media oraz działalnością Sklepu Internetowego.
 4. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem Social Media oraz obowiązującą Polityką Prywatności [Polityka Prywatności jako hyperlink] przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na profilach PAR L’AMOUR Social Media. Podjęcie czynności związanych z korzystaniem z funkcji profili PAR L’AMOUR Social Media, w tym niewymagających logowania do serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu Social Media.
 5. ORM Operacje sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie profili PAR L’AMOUR Social Media wynikające z: siły wyższej i innych nadzwyczajnych okoliczności, niedozwolonego działania osób trzecich, a także niespełnienia wymagań technicznych przez Użytkownika, o których mowa w pkt. III. Regulaminu Social Media.

V. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Social Media zostanie uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu Social Media.
 2. ORM Operacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Social Media z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Social Media ORM Operacje sp. z o.o. powiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na odpowiednim profilu PAR L’AMOUR Social Media.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).