Social Media Terms & Conditions

I. Informacje wstępne

 1. Fanpage’e PAR L’AMOUR w Social Media dostępne pod adresami: facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw prowadzone są przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 113 m. 7, 02-120 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166 (dalej: ORM Operacje).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. komunikator na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram z kontaktując się z profilami PAR L’AMOUR Social Media;
  2. adres poczty elektronicznej: parlamour@parlamourshop.com;
  3. numer telefonu: +48 22 252 59 07 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 22.00;
  4. w siedzibie ORM Operacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 22.00.  
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 20 1050 1025 1000 0090 3144 7890.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników profili PAR L’AMOUR Social Media, w tym do osób, które zawierają za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social Media zawierają Umowę Sprzedaży i są zarówno Konsumentami jak i Przedsiębiorcami.
 5. Regulamin obejmuje także zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social Media.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca – ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 113 m. 7, 02-120 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166.
 3. PAR L’AMOUR Social Media – Fanpage’e Sklepu PAR L’AMOUR dostępne pod adresami: facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw prowadzone są przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
 5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm.).
 6. Użytkownik – osoba korzystająca funkcji profili PAR L’AMOUR Social Media, w tym Klient zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży będący zarówno Konsumentem jak i Przedsiębiorcą.
 7. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego/Fanpage’a.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social Media.
 9. Klient – każdy Użytkownik dokonujący zakupów za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social Media, w tym w szczególności zarówno konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 10. Produkt – rzeczy prezentowane w profilach PAR L’AMOUR Social Media, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social Media.
 12. Post – wpisy na profilach PAR L’AMOUR Social Media, które mogą zawierać: informację w formie tekstu, grafikę, film, bądź link do strony zewnętrznej, który może być przedmiotem: „polubień”, komentarzy, udostępnień przez Użytkowników. “.
 13. Umowa Zawarta Na Odległość – umowa, w tym Umowa Sprzedaży, zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social Media, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pośrednictwem profili PAR L’AMOUR Social Media i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15. Dzień Roboczy – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
 2. aktywny profil w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram,
 3. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
 4. włączona obsługa plików „cookies” oraz Javascript.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Nie akceptujemy „mowy nienawiści”, i wszelkie Posty umieszczone na profilu Sklepu Internetowego/Fanpage’a o charakterze: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażającym inne wyznania, przekonania, narodowości i grupy etniczne będą przez nas usuwane z profilu Sklepu Internetowego/Fanpage’a.  
 2. Nie akceptujemy umieszczania w profilach PAR L’AMOUR Social Media Postów:
  1. o charakterze komercyjnym, w tym reklam dotyczących produktów i działalności innej niż Produkty i działalność Sprzedawcy w tym w szczególności „spamu”;
  2. manifestujących poglądy polityczne, w tym poparcie dla określonej partii politycznej lub organizacji o charakterze politycznym;
  3. pornograficznych lub zawierających takie elementy;
  4. zachęcających lub promujących korzystanie z rzeczy mogących stwarzać zagrożenie dla Użytkowników lub ich otoczenia;
  5. zachęcających do popełnienia przestępstw lub wykroczeń lub podjęcia działań/zaniechań w inny sposób sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa;
  6. ujawniających dane osobowe osób trzecich takich jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej, wyroki sądów powszechnych w sprawach karnych – chyba, że osoba, której ww. dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na ich przetwarzanie przez osobę, która je udostępnia poprzez ujawnienie ich na profilu Sklepu Internetowego/Fanpage’a lub są one w sposób oczywisty upublicznione przez osobę, której dotyczą;
  7. naruszające dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności zawierające treści: wulgarne, brutalne, będące przejawem „trollowania” lub „hejtowania”,
  8. zawierających nieprawdziwe informacje na temat: Sprzedawcy, Produktów oraz profili PAR L’AMOUR Social Media, przy czym nie dotyczy to krytycznych opinii, sugestii, twierdzeń dotyczących ww. podmiotów; zdecydowanie zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami, również krytycznymi, na temat: Sprzedawcy, Produktów czy profili PAR L’AMOUR Social Media;
   – i wszelkie tego typu treści będą przez nas usuwane z profili PAR L’AMOUR Social Media.
 3. Profile PAR L’AMOUR Social Media są miejscem dyskusji i wymiany opinii w zakresie: naszych Produktów, naszej oferty, marki, a także innych tematów związanych z charakterem działalność profili PAR L’AMOUR Social Media, a także miejscem, w którym Użytkownik może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.
 4. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na profilach PAR L’AMOUR Social Media, w tym przed podjęciem czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży. Dokonanie zakupu poprzez PAR L’AMOUR Social Media lub rozpoczęcie korzystania z innych funkcji profili PAR L’AMOUR Social Media, w tym niewymagających logowania do serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie profili PAR L’AMOUR Social Media wynikające z: siły wyższej i innych nadzwyczajnych okoliczności, niedozwolonego działania osób trzecich, a także niespełnienia wymagań technicznych przez Użytkownika, o których mowa w pkt. III. Regulaminu.
 6. Przeglądanie przez Użytkownika asortymentu Produktów umieszczonych na profilach PAR L’AMOUR Social Media oraz złożenie Zamówienia na te Produkty wymaga założenia od Użytkownika założenia profilu w danym serwisie społecznościowym.
 7. Klient może przesyłać Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem komunikatora znajdującego się w profilach PAR L’AMOUR Social Media.
 8. Informacje o Produktach umieszczone profilach PAR L’AMOUR Social Media, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe, wymiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

V. Zasady składania zamówienia

 1. Klient po zalogowaniu się na swój profil w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram składa Zamówienie poprzez za pośrednictwem komunikatora wiadomości danego serwisu społecznościowego kierowanego do PAR L’AMOUR Social Media. Po nawiązaniu kontaktu, Klient oraz Sprzedawca ustalają warunki Umowy Sprzedaży za pośrednictwem ww. komunikatora, w szczególności co do: liczby i rodzaju zamawianych Produktów, omówienia parametrów użytkowych i właściwości Produktów, ceny, sposobu odbioru i nadania przesyłki zawierającej kupione Produkty. Po uzgodnieniu ww. warunków Umowy Sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi:
  1. informacje podsumowujące zakres złożonego Zamówienia,
  2. instrukcję co do dalszych czynności jakie musi wykonać Klient oraz co dalszego przebiegu realizacji Zamówienia,
 2. Informacje o zasadach zapoznania się i akceptacji Regulaminu PAR L’AMOUR Social Media oraz Polityki Prywatności PAR L’AMOUR Social Media wraz z „hyperlinkiem” do treści: Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient musi dokonać przelewu kwoty pieniężnej stanowiącej cenę brutto za zamówione Produkty, wraz z kosztem przesyłki, na rachunek bankowy o numerze: 20 1050 1025 1000 0090 3144 7890. W przelewie w rubryce dotyczącej odbiorcy Klient wskazuje dane Sprzedawcy, tj. nazwę Sprzedawcy oraz adres jego siedziby. W tytule przelewu Klient wskazuje:
  1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook: zwrot „FACEBOOK” oraz imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
  2. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram : zwrot „INSTAGRAM” oraz imię i nazwisko lub nazwę Klienta.
 4. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, to musi złożyć oświadczenie za pośrednictwem komunikatora serwisu społecznościowego, w którym składał Zamówienie, że żąda wystawienia faktury VAT oraz wskazuje dane do faktury VAT obejmujące: nazwę lub imię nazwisko, adres siedziby/miejsca zamieszkania oraz numer NIP; a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub żądanie przesłania faktury VAT w formie papierowej,
 5. Po wykonaniu przelewu Klient prześle Sprzedawcy poprzez komunikator wiadomości odpowiedniego serwisu społecznościowego lub mailowo na adres: parlamour@parlamourshop.com, potwierdzenie wykonanego przelewu wraz z danymi kontaktowymi oraz danymi do przesyłki w postaci:
  1. numeru telefonu kontaktowego,
  2. adresu mailowego,
  3. adresu korespondencyjnego, na który ma być wysłana przesyłka zawierająca Produkty, których Zamówienie dotyczy.
 6. Sprzedawca będzie oczekiwał na przesłanie potwierdzenia przelewu kwoty pieniężnej stanowiącej cenę brutto za zamówione Produkty wraz z kosztem przesyłki oraz danych o, których mowa w ppkt. 4. powyżej przez okres 2 Dni Roboczych. Przekazanie ww. dokumentów oraz informacji jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Niewykonanie przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ppkt. 5. jest równoznaczne z rezygnacją przez Klienta z Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązań, o których mowa ppkt. 5. oraz zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy przelewu obejmującego uiszczenie ceny za zamówione Produkty przez Klienta oraz kosztu przesyłki, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w terminie 2 Dni Roboczych upływających po terminie, o którym mowa w ppkt. 5., w celu ustalenia czy Klient zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży czy też rezygnuje z jej zawarcia. W przypadku nawiązania kontaktu z Klientem w powyższy sposób i potwierdzeniu przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin 2 Dni Roboczych na wskazanie danych w postaci: numeru telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu korespondencyjnego, na który ma być wysłana przesyłka zawierająca Produkty, których Zamówienie dotyczy. W przypadku nienawiązania kontaktu Klientem lub w przypadku nawiązania kontaktu z Klientem przez Sprzedawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym lecz w związku ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży lub niewykonaniem przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w zdaniu drugim w zakreślonym terminie, przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę, o której mowa w zdaniu pierwszym na rachunek bankowy, z którego kwota ta została uiszczona – w terminie 7 Dni Roboczych od powstania zdarzeń, o których mowa w niniejszym zdaniu.
 9. Po wykonaniu przez Klienta czynności, o których mowa w ppkt. 4., uważa się, że Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą została zawarta.
 10. Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz za pokrycie kosztów przesyłki i rozpoczęciu procedury dostawy Produktu do Klienta. Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem komunikatora serwisu społecznościowego, w którym Klient złożył Zamówienie lub za na adres e-mail wskazany przez Klienta.Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu zapłaty ceny za zamówiony Produkt oraz za pokrycie kosztów przesyłki i rozpoczęciu procedury dostawy Produktu do Klienta. Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem komunikatora serwisu społecznościowego, w którym Klient złożył Zamówienie lub za na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 11. Złożenie Zamówienia i przystąpienie do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży przez Klienta jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z Polityką Prywatności PAR L’AMOUR Social Media – także w zakresie czynności związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawieraniem i realizacją Umowy Sprzedaży (niezależnie od wcześniejszego zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z Polityką Prywatności profili PAR L’AMOUR Social Media w związku z podejmowaniem innych czynności na profilach PAR L’AMOUR Social Media). Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się z Polityką Prywatności PAR L’AMOUR Social Media jest dobrowolne, ale koniecznie dla złożenia Zamówienia i Zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI. Ceny i metody płatności oraz dostawy

 1. Ceny Produktów są podane w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 2. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za zamówiony Produkt lub Produkty obejmuje cenę za dany Produkt lub Produkty oraz koszt przesyłki.
 3. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta realizowana jest przesyłką kurierską za pośrednictwem wskazanego przez Sprzedawcę podmiotu zajmującego się profesjonalnie usługami kurierskimi.
 4. Sprzedawca dostarcza Klientowi, według jego wyboru, paragon lub fakturę VAT.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia wykonania przez Klienta zobowiązania z pkt. V. ppkt. 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w zdaniu pierwszym biegnie odrębnie, dla każdego odrębnie wysłanego Produktu, partii lub części.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 8. Klient po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkty zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru przesyłki, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania przewoźnika.
 9. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów, Sprzedawca ma prawo według swojego wyboru: ponownie wysłać zamówiony Produkt na adres wskazany przez Klienta lub wyznaczyć Klientowi nowy termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy z zagrożeniem, że w razie upływu terminu odstąpi od Umowy Sprzedaży lub bez wezwania do odbioru odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powinno nastąpić w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 oraz art. 773 Kodeksu Cywilnego. Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Produktu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie – w tym kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki Produktu do Klienta w przypadku uprzedniego nieodebrania przesyłki przez Klienta.

VII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktow

 1. W przypadku zakupu Produktu, Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta jako Umowa Zawarta Na Odległość. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w pkt. VII. nie dotyczy Przedsiębiorców.
 2. Bieg terminu określonego w ppkt. 1. rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Konsumenta.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ppkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ppkt. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
  1. na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. b) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Konsumenta zgodnie z pkt. V ppkt 4.), lub
  2. pisemnie na adres: ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa, lub
  3. bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Oświadczenie można złożyć wykorzystując wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Wzór ten znajduje się na stronie internetowej: parlamour.com w zakładce „Reklamacje i Zwroty”; Klient może też np. wykorzystać wzór formularza stanowiący załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta – przy czym wykorzystanie tych wzorców nie jest obowiązkowe.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres wskazany w ppkt. 6 lit. c), Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi za pośrednictwem komunikatora odpowiedniego serwisu społecznościowego przez który Konsument złożył Zamówienie i zawarł Umowę Sprzedaży lub na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową zawartą na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: ul. ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową Zawartą Na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, które mają charakter umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. stanowiąca umowę o świadczenie usług jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacja, prawo rękojmi i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić:
  1. za pośrednictwem komunikatora do profili PAR L’AMOUR Social Media w serwisie społecznościowym, na którym dokonał Zamówienia i zawarł Umowę Sprzedaży lub,
  2. na adres email parlamour@parlamourshop.com lub
  3. pisemnie na adres: ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa, lub
  4. bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły: opis wady, okoliczności w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu, tj. czy Klient żąda: usunięcia wady lub wymiany na Produkt wolny od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Załączenie do reklamacji kopi paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ramach korzystania z prawa rękojmi, jeśli wada jest nieistotna. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Klient może złożyć reklamację wykorzystując formularz reklamacyjny. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej: parlamour.com w zakładce „Reklamacje i Zwroty”, jednak korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Powyższe domniemanie nie ma zastosowania w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 9. W przypadku niektórych reklamacji Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć Produktów podlegających reklamacji.
 10. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. Bruzdowa 56, 02-991 Warszawa.
 11. Gdyby na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą określone w dokumencie (certyfikacie) dołączonym każdorazowo do zakupionego Produktu, na który została udzielona gwarancja. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest wyłącznie producent Produktu, o ile udzielił gwarancji na dany Produkt.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
 13. z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 14. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1668) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 15. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona.
 16. Klientowi przysługuje prawo reklamacji Produktu z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów korespondencyjnych oraz podanych przez niego danych kontaktowych, pod rygorem uznania za ważną korespondencji i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni adres wskazany przez Klienta.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na profilach PAR L’AMOUR Social Media.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).