Regulamin

I. Informacje wstępne

 1. Sklep internetowy parlamour.com prowadzony jest przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 113 m. 7, 02-120 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: parlamour@parlamourshop.com;
  2. numer telefonu: +48 22 252 59 07 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 22.00;
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego;
  4. korespondencję listowną na adres korespondencyjny: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa;
  5. w siedzibie Sklepu Internetowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 22.00, adres: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa;
  6. komunikator na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram przez kontakt
   z profilami PAR L’AMOUR Social Media pod adresami facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 4. Regulamin obejmuje m.in. zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca – ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 113 m. 7, 02-120 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166.
 3. Sklep Internetowy – strona internetowa parlamour.com prowadzona przez Sprzedawcę.
 4. PAR L’AMOUR Social Media – Fanpage’e Sklepu PAR L’AMOUR dostępne w mediach społecznościowych pod adresami: facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw prowadzone przez Sprzedawcę.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
 6. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm.).
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z funkcji profili PAR L’AMOUR Social Media.
 8. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zarówno konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 11. Produkt – rzeczy które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Umowa Zawarta Na Odległość – umowa, w tym Umowa Sprzedaży, zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży.
 15. Konto – dedykowany danemu Klientowi element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, do którego może zalogować się poprzez wybranie ikony „Moje Konto/Zaloguj” lub w Formularzu Zamówienia w części „Szczegóły płatności” przez wskazanie nazwy użytkownika (adres e-mail) oraz ustanowionego hasła do Konta – tworzone dobrowolnie przez Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracji po wybraniu ikony „Moje Konto/Zaloguj” i wybraniu opcji „Zarejestruj” lub w Formularzu Zamówienia w części „Szczegóły płatności” po wybraniu opcji „Stworzyć konto?”.
 16. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu ikony „Moje Konto/Zaloguj” i wybraniu opcji „Zarejestruj” lub w Formularzu Zamówienia w części „Szczegóły płatności” po wybraniu opcji „Stworzyć konto?”.
 17. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu ikony „Koszyk” i następnie wybraniu opcji „Zamówienie”, lub opcji „Zobacz Koszyk” i następnie wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 18. Formularz Newsletter – formularz dostępny na stronie głównej Sklepu Internetowego lub w Koszyku oraz w części „Szczegóły płatności” po wybraniu opcji „Zamówienie” lub „Przejdź do kasy” w trakcie składania Zamówienia, umożliwiający Klientowi zawarcie umowy ze Sprzedawcą na usługę dostarczania informacji handlowej Sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z 13 grudnia 2018 r., Dz. U. 2019. poz. 123. ze zm.) oraz wyrażenie zgody przez Klienta na dostarczanie mu takiej usługi przez Sprzedawcę.
 19. Koszyk – element Sklepu Internetowego stanowiący listę Produktów wybranych przed dokonaniem Zamówienia, dostępny po wybraniu ikony „Koszyk” lub po zalogowaniu do Konta.
 20. Dzień Roboczy – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
 2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
 3. włączona obsługa plików „cookies” oraz Javascript.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która umożliwia zapoznanie się przez niego z treściami znajdującymi się na stronie Sklepu Internetowego.  
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie Internetowym. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym lub rozpoczęcie korzystania z innych usług Sklepu Internetowego, w tym niewymagających rejestracji, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym, Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie; nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej; korzystania z treści Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wynikające z: siły wyższej i innych nadzwyczajnych okoliczności, niedozwolonego działania osób trzecich, a także niespełnienia wymagań technicznych przez Klienta, o których mowa w pkt. III. Regulaminu.
 5. Przeglądanie przez Klienta asortymentu Produktów umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego nie wymaga założenia Konta. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym wymaga założenia Konta lub podania przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres email (newsletter). Jeżeli Klient chce aktywować usługę newsletter, musi: wskazać w Formularzu Newsletter adres email, na który Sprzedawca ma przesyłać wyżej wymienione informacje handlowe; wyrazić zgodę na przesyłanie mu newslettera na wskazany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Newsletter; zakończyć procedurę aktywowania usługi newsletter poprzez wybranie opcji „Zapisz” w Formularzu Newsletter. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie wyżej wymienionej informacji handlowej. Usługa przesyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Klienta o cofnięciu zgody na przesyłanie mu informacji handlowej w formie newslettera: przez wybór odpowiedniego linku na końcu wiadomości email zawierającej newsletter; na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji); za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego; pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się pod adresem: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa.
 7. Klient może przesyłać Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu zakładki „Kontakt” lub poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem komunikatora wiadomości portalu Facebook lub Instagram skierowanej do profilu PAR L’AMOUR Social Media.  
 8. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz Rejestracji i dokonać rejestracji. Do rejestracji niezbędne jest podanie adresu email oraz utworzenie hasła dla Konta. Umowa na świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Sprzedawcy przez Klienta żądania usunięcia Konta: na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji); za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego; pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się pod adresem: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa. Założenie Konta nie wymaga opłat. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 9. Informacje o Produktach umieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe, wymiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

V. Zasady składania zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów przez Konto:
  1. Klient po zalogowaniu się do Konta składa Zamówienie kolejno poprzez: wybór liczby kupowanych Produktów i dodanie Produktów do Koszyka; wybór opcji „Przejdź do kasy” lub  „Zamówienie” i przejście do części „Szczegóły płatności”; wskazanie danych takich jak: imię, nazwisko, NIP (opcjonalnie), nazwa firmy (opcjonalnie), adres (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto), telefon, adres email, wskazanie czy Produkty należy wysłać na inny adres niż adres Klienta (opcjonalnie), wskazanie uwag do zamówienia, w tym wskazanie czy Klient żąda wystawienia faktury VAT (opcjonalnie); złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz o zapoznaniu się z Polityką Prywatności,
  2. Klient bez zalogowania się do Konta składa Zamówienie kolejno poprzez: wybór liczby kupowanych Produktów i dodanie Produktów do Koszyka; wybór opcji „Przejdź do kasy” lub „Zamówienie” i przejście do części „Szczegóły płatności”; wybór opcji „Jeżeli masz już konto KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY SIĘ ZALOGOWAĆ” i zalogowanie się do Konta; wskazanie danych takich jak: imię, nazwisko, NIP (opcjonalnie), nazwa firmy (opcjonalnie), adres (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto), telefon, adres email, wskazanie czy Produkty należy wysłać na inny adres niż adres Klienta (opcjonalnie), wskazanie uwag do zamówienia, w tym wskazanie czy Klient żąda wystawienia faktury VAT (opcjonalnie); złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 2. Dokonując zakupów bez rejestracji Klient składa Zamówienie kolejno poprzez: wybór liczby kupowanych Produktów i dodanie Produktów do Koszyka, wybór opcji „Przejdź do kasy” lub „Zamówienie” i przejście do części „Szczegóły płatności”; wskazanie danych takich jak: imię, nazwisko, NIP (opcjonalnie), nazwa firmy (opcjonalnie), adres (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto), telefon, adres email, wskazanie czy Produkty należy wysłać na inny adres niż adres Klienta (opcjonalnie), wskazanie uwag do zamówienia, w tym wskazanie czy Klient żąda wystawienia faktury VAT (opcjonalnie); złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 3. W przypadku wiadomości przesyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem komunikatora wiadomości portalu Facebook lub Instagram – kierowanych na profile PAR L’AMOUR Social Media i dotyczących Produktów oferowanych przez Sprzedawcę – są przekierowywane do Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca – po otrzymaniu na profilach PAR L’AMOUR Social Media wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym – kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem komunikatora wiadomości portalu Facebook lub Instagram lub w inny sposób ustalony przez Użytkownika i Sprzedawcę. Po nawiązaniu kontaktu, Sprzedawca przekazuje Użytkownikowi informacje obejmujące główne cechy Produktów oraz łączną cenę brutto za Zamówienie. Następnie Użytkownik składa Sprzedawcy oświadczenie o złożeniu Zamówienia.
 4. Po przedstawieniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji opisanych w pkt. V ppkt 3, zdanie trzecie i złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o woli złożenia Zamówienia na określone Produkty, Sprzedawca:
  1. przedstawia Użytkownikowi instrukcję co do dalszych czynności, jakie musi wykonać jako Klient oraz informację co do przebiegu procesu realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku złożenia Zamówienia przez Użytkownika;
  2. link do Koszyka Sklepu Internetowego, zawierającym Produkty, których dotyczyło Zamówienie.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności jest dobrowolne, ale koniecznie dla złożenia Zamówienia i Zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Po wybraniu przez Klienta opcji „Przejdź do kasy”, wyświetlona zostaje zawartość Koszyka oraz podsumowanie zawartości Koszyka, tj.: kwota do zapłaty bez kosztów wysyłki oraz z kosztem wysyłki, a także koszt samej wysyłki oraz adres na który zostaną wysłane zamówione Produkty. Następnie po wybraniu opcji „Przejdź do kasy” w części „Szczegóły płatności” – poza danymi i oświadczeniami Klienta – wyświetlona zostaje zawartość Zamówienia obejmująca dane jak w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.  
 7. Procedurę złożenia Zamówienia kończy potwierdzenie przez Klienta dokonanie Zamówienia poprzez wybór opcji „Kupuję i Płacę”. Po wybraniu opcji „Kupuję i Płacę” Klient zostaje przekierowany na adres strony internetowej operatora płatności internetowych świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy i obsługującego Sklep Internetowy, na której postępuje zgodnie z zawartymi na niej wskazówkami w celu zakończenia procesu zapłaty ceny za Produkt. Jednocześnie na adres email Klienta Sprzedawca wysyła wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 8. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem dochodzi z chwilą zakończenia przez Klienta procesu zapłaty ceny za Produkt na stronie internetowej operatora płatności internetowych świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy i obsługującego Sklep Internetowy. Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu ceny za zamówiony Produkt i rozpoczęciu procedury dostawy Produktu do Klienta.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dostawy Produktu, w szczególności gdy: Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, Zamówienie zawiera dane nieprawidłowe  lub nieprawdziwe, Klient opóźnia się z płatnością wobec Sprzedawcy. O odmowie realizacji dostawy Produktu Sprzedawca informuje Klienta mailowo lub telefonicznie.

VI. Ceny i metody płatności oraz dostawy

 1. Ceny Produktów są podane w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 2. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za zamówiony Produkt lub Produkty obejmuje cenę za dany Produkt lub Produkty oraz koszt przesyłki.
 3. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta realizowana jest przesyłką kurierską za pośrednictwem wskazanego przez Sprzedawcę podmiotu zajmującego się profesjonalnie usługami kurierskimi.
 4. Klient dokonuje płatności za produkty za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedawcę i świadczącego usługi na rzecz Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi, według jego wyboru, paragon lub fakturę VAT.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.   
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad. Klient po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkty zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru przesyłki, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania przewoźnika.
 10. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów, Sprzedawca ma prawo według swojego wyboru: ponownie wysłać zamówiony Produkt na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wyznaczyć Klientowi nowy termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy z zagrożeniem, że w razie upływu terminu odstąpi od Umowy Sprzedaży lub bez wezwania do odbioru odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powinno nastąpić w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 oraz art. 773 Kodeksu Cywilnego. Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Produktu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie – w tym kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki Produktu do Klienta w przypadku uprzedniego nieodebrania przesyłki przez Klienta.

VII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktow

 1. W przypadku zakupu Produktu, Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta jako Umowa Zawarta Na Odległość. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie VII nie dotyczy Przedsiębiorców.  
 2. Bieg terminu określonego w ppkt. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Konsumenta w Zamówieniu.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ppkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ppkt. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Konsumenta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji), za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego; pisemnie lub osobiście na adres korespondencyjny: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się pod adresem ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa. Oświadczenie można złożyć wykorzystując wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajdujący się w zakładce „Reklamacje i Zwroty”. Sklepu Internetowego lub np. stanowiący załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta – wykorzystanie tych wzorców nie jest jednak obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres wskazany w ppkt. 6, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową zawartą na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Konsumentowi Produkt niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu przy realizacji Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Przy czym Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: ORM Operacje sp. z o. o., ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową zawartą na odległość, Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową Zawartą Na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, które mają charakter umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. stanowiąca umowę o świadczenie usług jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacja, prawo rękojmi i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić: na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (za pośrednictwem adresu email, który Klient wskazał w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji); pisemnie lub bezpośrednio na adres: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły: opis wady, okoliczności w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu, tj. czy Klient żąda: usunięcia wady lub wymiany na Produkt wolny od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Załączenie do reklamacji kopi paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ramach korzystania z prawa rękojmi, jeśli wada jest nieistotna. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Klient może złożyć reklamację wykorzystując formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce „Reklamacje i Zwroty”  Sklepu Internetowego, jednak korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Powyższe domniemanie nie ma zastosowania w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 9. W przypadku niektórych reklamacji Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć Produktów podlegających reklamacji.
 10. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. Klimczaka 15 lok. U10, 02-797 Warszawa.
 11. Gdyby na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą określone w dokumencie (certyfikacie) dołączonym każdorazowo do zakupionego Produktu, na który została udzielona gwarancja. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest wyłącznie producent Produktu, o ile udzielił gwarancji na dany Produkt.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 13. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1668) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,  
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 14. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona.
 15. Klientowi przysługuje prawo reklamacji Produktu z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży z tytułu rękojmi w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów korespondencyjnych pod rygorem uznania za ważną korespondencji i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni adres wskazany przez Klienta.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
  w szczególności:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie nowego Regulaminu. Akceptacja nowego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).