Polityka prywatności

Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie określamy zasady Polityki Prywatności w sklepie internetowym
parlamour.com (dalej: Sklep Internetowy) oraz na Fanpage’ach Sklepu Internetowego w mediach społecznościowych dostępnych pod adresami:  facebook.com/parlamourwarsaw oraz instagram.com/parlamour_warsaw (dalej: PAR L’AMOUR Social Media) – prowadzonych przez ORM Operacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 113 m. 7, 02-120 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899315; NIP: 7011033478; REGON: 388949166 (dalej: Administrator).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Zapewniamy, że dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie
z przepisami RODO. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słowa pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie, z którym możesz się zapoznać w zakładce „Regulamin” oraz znaczenie określone w Regulaminie Social Media, z którym możesz zapoznać się na stronie internetowej https://parlamourshop.com w zakładce „Regulamin Social Media”. Link do Regulaminu oraz Regulaminu Social Media znajdziesz również na głównej stronie profilu PAR L’AMOUR Social Media na portalu Instagram pod adresem instagram.com/parlamour_warsaw oraz na profilu PAR L’AMOUR Social Media na portalu Facebook pod adresem facebook.com/parlamourwarsaw w zakładce „Informacje”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ORM Operacje sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Grójecka 113 m 7, 02-120 Warszawa.

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem mailowo na adres:  parlamour@parlamourshop.com lub za pośrednictwem komunikatora wiadomości z profilem PAR L’AMOUR Social Media na portalach Facebook lub Instagram.

Skąd mamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie: w związku zawieranymi z nami Umowami Sprzedaży oraz innymi umowami; podczas Twojego kontaktu z nami, w tym w ramach procesu składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub innych umów albo w związku z korzystaniem przez Ciebie z profilu PAR L’AMOUR Social Media; w związku z zezwoleniem na przesyłanie newslettera; na potrzeby założenia Konta w Sklepie Internetowym. Ponadto pozyskujemy otrzymane od Ciebie dane przy wymianie dokumentów sprzedaży takich jak: rachunki; faktury itp. Możemy także przetwarzać Twoje dane: dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym, tj.: oglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń; dane z plików cookie; dane dotyczące ilości czasu jaki poświęcasz na każdej z podstron. Przy czym zaznaczamy że pozyskujemy tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych poniżej.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe, skąd je pozyskujemy, a także jaki jest prawnie uzasadniony cel przetwarzania Twoich danych (jeżeli występuje)?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. podjęcia na Twoje żądanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zawarcia i wykonywania łączącej nas Umowy Sprzedaży oraz innych zawieranych przez nas umów, w tym w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a także obsługi reklamacji oraz zwrotów które do nas zgłaszasz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja
  z użytkownikami Sklepu Internetowego oraz obsługa zgłoszonych reklamacji i zwrotów przez Klientów),
 4. wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady; skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz innych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. archiwizacji dokumentacji, w szczególności: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych w celu prowadzenia rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 6. przechowywania danych dla spełnienia przez nas tzw. obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c) RODO),
 7. dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacja należności, a także prowadzenie postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych),
 8. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w szczególności: raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów oraz usług i podniesienia ich jakości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO; prawnie uzasadniony cel: rozwój Sklepu Internetowego i podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego),
 9. obsługi Klienta Sklepu Internetowego oraz Użytkownika profili PAR L’AMOUR Social Media, w szczególności w celu: dostosowania tej obsługi do potrzeb zgłaszanych przez Ciebie; przekazania odpowiednich informacji o naszych produktach, ofertach, promocjach; badania i planowania rozwoju naszych usług i podniesienia ich jakości – także poprzez zapisywanie danych w plikach „cookies” oraz gromadzenie danych ze stron www w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadniony cel: podniesienie jakości usług; rozwój Sklepu Internetowego oraz profili PAR L’AMOUR Social Media, w tym ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego oraz profili PAR L’AMOUR Social Media),
 10. prowadzenia komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Sklepu Internetowego za Twoją wyraźną zgodą, w szczególności w zakresie: przedstawienia oferty Sklepu Internetowego, informacji o produktach, ofertach, promocjach, w tym przesyłanie newslettera, w zależności od Twojej decyzji – za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 11. umożliwienia Tobie korzystania z treści udostępnianych na profilach PAR L’AMOUR Social Media w tym w szczególności z funkcji: zamieszczania komentarzy pod postami opublikowanymi na profilach PAR L’AMOUR Social Media, udostępniania na Twoim profilu wyżej wymienionych postów oraz możliwości „polubienia” tych postów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: zapewnienie Użytkownikom korzystanie z funkcji profilu PAR L’AMOUR Social Media),
 12. udzielenia odpowiedzi na Twoje: pytania, uwagi, oświadczenia składane nam za pośrednictwem komunikatora wiadomości dostępnego na stronie facebook.com oraz instagram.com oraz w trybie komentarzy pod postami umieszczanymi na profilach PAR L’AMOUR Social Media (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja z Użytkownikami).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji: Sklepu Internetowego, profili PAR L’AMOUR, Administratora, dane osobowe możemy udostępniać:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy wykonują pracę w naszym imieniu i/lub na naszą rzecz w ramach działalności Administratora,
 2. podmiotom wspierającym nas w naszej działalności na nasze zlecenie oraz dostawcom usług na naszą rzecz, takim jak:
  1. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne
   i organizacyjne, w tym wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   w szczególności takim, którzy świadczą usługi płatnicze, pośredniczą
   w usługach e-commerce, dostawcom poczty elektronicznej, hostingu oraz narzędzi analitycznych na potrzeby marketingu,
  2. dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz rachunkowo-księgowych,
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych,
  4. osobom przez Ciebie upoważnionym,
  5. organom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem realizacji ciążących na nas obowiązków, np. takim jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy samorządu terytorialnego,
  6. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe jednemu z ww. podmiotów tylko w przypadku istnienia celu przetwarzania zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu.

Czy podanie nam danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych w trakcie składania i realizacji Zamówienia jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług, w tym zawarcia z Tobą Umowy Sprzedaży.

Powyższe nie dotyczy danych jak adres e-mail lub numer telefonu podawanych w celu komunikacji marketingowej za Twoją zgodą (newsletter). Nieudzielenie zgody w tym zakresie nie uniemożliwia świadczenia usług na Twoją rzecz przez Administratora, w tym nie stanowi przeszkody, żeby zawrzeć z Tobą Umowy Sprzedaży.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem z profili PAR L’AMOUR Social Media jest dobrowolne. Ponadto, z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd. oraz Facebook Inc. zasady, będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe, jeżeli: do nas napiszesz, skomentujesz nasz post lub udostępnisz nasz post – o ile udostępnisz te dane osobowe na swoim profilu na portalu Facebook lub Instagram.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługują Ci takie prawa jak: prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do: sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia Twoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile określone przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Ponadto w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Z uwagi na przepisy podatkowe przechowujemy Twoje dane osobowe przez 5 lat od końca roku, w którym zawarliśmy umowę sprzedaży.

Twoje dane osobowe przechowywane za Twoją zgodą w celach marketingowych przechowujemy od chwili wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej cofnięcia, nie dłużej niż czas trwania celu, dla którego te dane zostały pozyskane. Z tym, że dane osobowe niezalogowanych Klientów przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików “cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie w Twoim urządzeniu.

Twoje dane osobowe które uzyskamy od Ciebie w wiadomościach za pośrednictwem komunikatora na portalu Facebook lub Instagram, wysłane na profile PAR L’AMOUR Social Media, będą przechowywane na czas odpowiedzi na Twoje: pytania, zagadnienia, uwagi. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zamieszczeniem przez Ciebie komentarza pod postem profilu PAR L’AMOUR Social Media lub w związku udostępnieniem postu profilu PAR L’AMOUR Social Media na Twoim profilu lub poprzez „polubienie” postu profilu PAR L’AMOUR Social Media, będą przetwarzane odpowiednio: do czasu usunięcia komentarza przez Ciebie albo Administratora pod postem lub zaprzestania udostępniania przez Ciebie postu na Twoim profilu lub przez wyłączenie przez Ciebie opcji „polubienia” postu. Przy czym dane te mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami obowiązującego prawa.

Zaznaczamy również, że Twoje dane gromadzone przez Facebook Ireland Ltd. oraz Facebook Inc. jako administratora danych osobowych (np. historia wpisów) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. oraz Facebook Inc., niezależnie od ORM Operacje sp. z o.o. jako Administratora, na zasadach określonych w regulaminie Facebook Ireland Ltd. oraz Facebook Inc.

Jeżeli  przekażesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem profili PAR LAMOUR Social Media dobrowolnie (na podstawie zgody) w innym celu niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności, przetwarzamy je nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza Unię Europejską. Jednak w zakresie w jakim kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama, Twoje dane są przetwarzane również przez Facebooka i w związku z tym te dane mogą opuszczać Europejski Obszar Gospodarczy.W związku z możliwością korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego działalność udostępnianych np. przez firmę Google Inc. oraz Facebook Ireland Limited, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku gdyby Twoje dane zostały przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj.  standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W szczególności w przypadku przekazania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do USA niektóre podmioty (w tym np. Google, Facebook, Instagram) zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych w ramach programu Privacy Shield.

Pliki „cookies”

Sklep Internetowy posługuje się również plikami „cookies”, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Pliki te są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego urządzenia, zaś użytkownik urządzenia pozostaje anonimowy. Pliki dostarczają nam informacji o Twojej aktywności w celach:  statystycznych o ruchu użytkowników Sklepu Internetowego i korzystaniu z poszczególnych podstron Sklepu Internetowego; dobrania oferty do Twoich potrzeb; optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; identyfikacji użytkownika zalogowanego w Sklepie Internetowym i wyświetlania Tobie komunikatu o zalogowaniu; zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych wskazywanych przez Ciebie w Zamówieniu, formularzu kontaktowym lub przy logowaniu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez Ciebie ze strony Sklepu Internetowego. 

Możesz w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę zgodną
z indywidualnymi preferencjami. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielają dostarczyciele poszczególnych przeglądarek internetowych. Przy czym zaznaczamy, że wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w Twojej przeglądarce internetowej może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. oraz z usług Facebook Analytics, w tym Facebook Piksel, dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym oraz na profilach Sklepu Internetowego w serwisach: Facebook oraz Instagram. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego czy profil Sklepu Internetowego w serwisach: Facebook oraz Instagram. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak: źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne, demograficzne i zainteresowania. 

Możesz w każdym momencie zablokować możliwość udostępniania Twoich danych przez kogokolwiek, w tym Administratora, informacji o Twojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – poprzez zainstalowanie odpowiedniej „wtyczki” do Twojej przeglądarki internetowej udostępnianej zarówno przez Google jak i Facebook (w tym Instagram) bezpłatnie na stronach internetowych tych podmiotów.

Powyższe nie dotyczy danych, które pozyskamy w na profilach PAR L’AMOUR Social Media.

Uwagi końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, abyś po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.